News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
New Learning Route call open! Value Chains and Gender
Gender justice and women’s empowerment are essential for economic growth and poverty reduction (World Bank 2010) : reducing gender inequality leads to reduced infant and child mortality,...
Read More About New Learning Route call open! Value Chains and Gender »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Dự án DPPR tỉnh Hà giang, 3PAD tỉnh Bắc Cạn
Dự án phân cấp giảm nghèo nông thôn (DPPR) tỉnh Hà Giang được triển khai thực hiện ở 352 thôn thuộc 45 xã ở 5 huyện nghèo nhất của tỉnh Hà Giang từ năm 2005 và đã kết thúc vào tháng 3 năm 2012. Sau...
Read More About Dự án DPPR tỉnh Hà giang, 3PAD tỉnh Bắc Cạn »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Best practice, knowledge transfer in Viet Nam
The Decentralized Programme for Rural Poverty Reduction of Ha Giang province (Ha Giang DPPR) was implemented in 352 villages of 45 communes under 5 poorest districts of Ha Giang from 2005 and...
Read More About Best practice, knowledge transfer in Viet Nam »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Mitigation potential for key food crops in Viet Nam (IFAD/IFPRI Seminar Series) by SSD/SKM
Mitigation potential for key food crops in Viet Nam (IFAD/IFPRI Seminar Series) by SSD/SKM http://webcasting.ifad.org/foodcrops Date : 11 July Time : 3 p.m.- 4:30 p.m. ...
Read More About Mitigation potential for key food crops in Viet Nam (IFAD/IFPRI Seminar Series) by SSD/SKM »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=9&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TNSP GIA LAI: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN C HUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT
Vào ngày 21 tháng 6 năm 2012, Ban điều phối dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi hội thảo xây dựng kế...
Read More About TNSP GIA LAI: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN C HUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES