News   

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Wangari Maathai Award 2012
The Collaborative Partnership on Forests (CPF) has launched the first ever Wangari Maathai Award to honour and commemorate the impact of this extraordinary woman who championed forest issues...
Read More About Wangari Maathai Award 2012 »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Female Veterinary Workers Graduate in Bamyan
Women Veterinary Workers Graduated in Bamyan Dutch Committee for Afghanistan trains 8 women Basic Veterinary Workers (BVWs) for 3 weeks in Bamyan. BVWs provide basic animal health services...
Read More About Female Veterinary Workers Graduate in Bamyan »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Ninh Thuận: Hội thảo phân tích Chuỗi giá trị
Phát triển Chuỗi giá trị được sử dụng như một công cụ hiệu quả để thực hiện các chương trình và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Sáng ngày 30/5/2012 Ban Điều phối...
Read More About Ninh Thuận: Hội thảo phân tích Chuỗi giá trị »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
TNSP-Ninh Thuận: Đào tạo tiểu giáo viên về công tác lập kế hoạch
Nhằm xây dựng mạng lưới giảng viên nguồn phục vụ cho công tác đào tạo lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tam nông...
Read More About TNSP-Ninh Thuận: Đào tạo tiểu giáo viên về công tác lập kế hoạch »
1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/vietnam/home?p_p_id=1_WAR_ifad_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_ifad_newsportlet_advancedSearch=false&_1_WAR_ifad_newsportlet_keywords=&_1_WAR_ifad_newsportlet_delta=5&_1_WAR_ifad_newsportlet_cur=11&_1_WAR_ifad_newsportlet_andOperator=true&#p_1_WAR_ifad_newsportlet
Gia Lai: Tập huấn M&E cho cán bộ xã/huyện
DỰ ÁN TAM NÔNG GIA LAI: TẬP HUẤN NHẬP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CHO CÁN BỘ HUYỆN, XÃ DỰ ÁN Từ ngày 10 đến ngày 12/5/2012, Ban điều phối dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh...
Read More About Gia Lai: Tập huấn M&E cho cán bộ xã/huyện »
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Video Gallery

Image Gallery

IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS IFAD VIETNAM COMMUNICATION CHANNELS

 

PROJECTS' WEBSITES PROJECTS' WEBSITES